Regulamin Centrum Języków Orientalnych Sp. z o.o.

(zwanych w dalszej części Regulaminem i Organizatorem)

 

§1

Postanowienia wstępne

1. CJO GAKKO jest formą wykonywania działalności gospodarczej przez firmę Centrum Języków Orientalnych Sp. z o.o., ul. Magnolii 3 Dąbrowa Chotomowska, 05-123 Chotomów, NIP: 536 -192-08-36, KRS: 0000581683 rolex replica

2. Siedziba CJO GAKKO mieści się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 42 lokal 148.

3. Kontakt z CJO GAKKO odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej zapisy@gakko.waw.pl lub telefon +48 694 743 910.

4. Osobą uprawnioną do reprezentowania CJO GAKKO jest Miłosława Chwała – Skalska lub osoby działające w oparciu o jej pełnomocnictwo.

5. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej CJO GAKKO www.gakko.waw.pl oraz w sekretariacie CJO GAKKO.

§2

Definicje

Dla potrzeb Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Grupa – grupa osób uczestniczących w kursie, składająca się od trzech do siedmiu osób.

Słuchacz – osoba wpisana na listę uczestników kursu w określonej grupie lub uczestnicząca w zajęciach indywidualnych.

Kurs semestralny – kurs trwający jeden semestr.

Kurs wakacyjny – kurs odbywający się w semestrze letnim.

Semestr- okres około 4 miesięcy, w trakcie którego organizowane są zajęcia. Semestr jesienny rozpoczyna się na przełomie września i października, semestr wiosenny na przełomie lutego i marca, semestr letni obejmuje lipiec, sierpień i wrzesień.

Organizator – Centrum Języków Orientalnych Sp. z o.o.

§3

Zasady ogólne

1.Miejscem prowadzenia kursów jest siedziba Organizatora. Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania grupy, dla której zajęcia odbywać się będą poza siedzibą.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany siedziby w trakcie trwania kursu. Ewentualna zmiana siedziby nie może pogorszyć warunków dojazdu ani uczestnictwa Słuchacza w zajęciach.

3.W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odwołania zajęć przez Organizatora, gdy lektor nie może prowadzić zajęć i nie można zastąpić go przez innego lektora lub gdy z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwości przeprowadzenia zajęć w siedzibie Organizatora.

4. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora , zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe w celu odpracowania odwołanych zajęć. Termin odpracowanych zajęć uważa się za uzgodniony , w przypadku gdy więcej niż połowa Słuchaczy wyrazi na niego zgodę. W przypadku braku możliwości odpracowania zajęć opłata za kurs zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

5. W przypadku rozwiązania grupy przez Organizatora w trakcie trwania kursu, opłata za kurs zostanie Słuchaczowi zwrócona z potrąceniem opłaty za zajęcia, w których Słuchacz uczestniczył.

6. W wyjątkowych przypadkach, Organizator dopuszcza możliwość zmiany grupy przez Słuchacza. Organizator może odmówić zgody na zmianę grupy, jeśli zmiana ta zwiększyłaby liczbę osób w grupie powyżej sześciu.

7. Organizator dopuszcza możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu nowych Słuchaczy. Opłata za kurs zostanie pomniejszona o zajęcia, których Słuchacz nie uczestniczył.

8. Organizator dokona zwrotu należności w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od momentu powstania podstawy zwrotu. Zwrot należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Słuchacza lub w gotówką w sekretariacie CJO GAKKO.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach Słuchacz nie może żądać zwrotu poniesionych opłat.

10.Słuchacz otrzyma nieodpłatnie materiały do nauki.

§4

Regulamin kursów semestralnych

1.Uczestnictwo w kursie należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub w sekretariacie CJO GAKKO

2.Opłaty za kursy semestralne:

Kursy języka japońskiego

a)Kursy językowe w wymiarze 15x90minut - 550zł.netto

b)Kursy językowe w wymiarze 14x90minut – 520zł. netto

c)Kursy językowe w wymiarze 11x120 minut – 540zł. netto

d) Kursy językowe w wymiarze 10x120 minut – 490zł.netto

 

Pozostałe języki:

a)Kursy językowe w wymiarze 16x90minut – 800zł. netto

b)Kursy językowe w wymiarze 15x90 minut – 750zł. netto

c) Kursy językowe w wymiarze 14x90 minut – 700zł. netto

d)Kursy językowe w wymiarze 12x120 minut – 800zł. netto

e)Kursy językowe w wymiarze 11x120 minut – 740zł. netto

f) Kursy językowe w wymiarze 10x120 minut – 680zł.netto

 

3. Płatność za kurs może być jednorazowa, w dwóch ratach lub czterech miesięcznych ratach.

4. Płatność ratalna nie skutkuje podwyższeniem całościowej opłaty za kurs. Wysokość rat zostanie przesłana Słuchaczowi drogą mailową razem z informacją potwierdzającą zapisanie na kurs językowy.

5. Pierwszą ratę lub opłatę całkowitą należy wnieść przed rozpoczęciem drugich zajęć.

6. Nie uiszczenie kolejnych rat  jest równoznaczne z rezygnacją z kursu.

7. W przypadku płatności w ratach wszystkie przysługujące Słuchaczowi zniżki zostaną uwzględnione w ostatniej racie.

8. Osoby polecone przez naszych Kursantów oraz Kursanci, którzy polecili kursy organizowane przez innej osobie, otrzymują jednorazowo po 10% zniżki w danym semestrze.

Nowym Słuchaczom (osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez CJO GAKKO) po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej przysługuje jednorazowa zniżka w wysokości 50zł.

Przy zapisie na dwa kursy językowe jednocześnie, drugi kurs jest o 10% tańszy.

Kontynuacja kursu: zniżka 5%.

Istnieje możliwość sumowania zniżek, lecz minimalna opłata za kurs wynosi 80% podstawowej ceny.

Zniżki nie wykorzystane w danym semestrze przechodzą na semestr następny.

Zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych i w mini grupach, kursów wakacyjnych oraz kursów języka japońskiego.

9. Uczestnictwo w pierwszych zajęciach każdego kursu semestralnego nie wymaga wcześniejszej wpłaty. W przypadku, jeśli Słuchacz zdecyduje się uczestniczyć w dalszych zajęciach, najpóźniej przed rozpoczęciem drugich zajęć, zobowiązany jest przedstawić kierownictwu szkoły dowód wpłaty za semestr lub pierwszą ratę obejmującą również opłatę za pierwsze zajęcia, chyba że ustalono inną formę płatności. CJO GAKKO zastrzega sobie prawo do zapisania na zajęcia pokazowe więcej niż maksymalna liczba osób w grupie.

O przyznaniu miejsca na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Jeśli Słuchacz zrezygnuje z kursu przed rozpoczęciem trzecich zajęć, opłata za kurs zostanie zwrócona z potrąceniem kwoty za zajęcia, w których uczestniczył. W przypadku rezygnacji z kursu po trzecim spotkaniu, opłata za kurs/ dokonana wpłata raty należności  nie zostanie zwrócona.

Pisemne oświadczenie o rezygnacji z kursu należy złożyć w sekretariacie CJO GAKKO lub wysłać na adres email.

 

 

§5

Regulamin Kursów Wakacyjnych

1. Opłaty:

Opłata za kurs wakacyjny dla osób początkujących (kurs w trybie 10x120 minut) wynosi:

a) język japoński – 300zł. netto

b) pozostałe języki – 500zł. netto

2. Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w kursie telefonicznie lub na adres email.

b) Dokonanie wpłaty na konto CJO GAKKO lub gotówką w sekretariacie kwoty:

a) 200zł. za kurs języka japońskiego

b) 300zł. za kursy pozostałych języków.

3. O przyznaniu miejsca w grupie decyduje kolejność wpłat.

4. Drugą ratę za kurs wakacyjny na należy wnieść najpóźniej po odbyciu pięciu zajęć zgodnie z grafikiem kursu. Nie uiszczenie drugiej raty za kurs jest równoznaczne z rezygnacją z kursu.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach Słuchacz nie może żądać zwrotu poniesionych opłat.

6. W przypadku rezygnacji z kursu, należy złożyć pisemne oświadczenie w sekretariacie CJO GAKKO lub wysłać je na adres email. Oświadczenie należy złożyć najpóźniej pięć dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu. Wpłacona kwota zostanie wówczas zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji późniejszej, niż pięć dni przed datą rozpoczęcia kursu opłata nie zostanie zwrócona.

7. W trakcie kursów wakacyjnych CJO GAKKO nie honoruje żadnych zniżek. Ewentualne zniżki zostaną uwzględnione w przypadku kontynuacji kursu w semestrze jesiennym lub wiosennym.

8. CJO GAKKO zastrzega sobie prawo do odwołania kursu jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż trzy osoby.

9. W przypadku odwołania kursu przez CJO GAKKO, środki wpłacone przez zainteresowane kursem osoby zostaną zwrócone.

§6

Regulamin zajęć indywidualnych i w mini grupach

1. Opłaty

a) 60 minut

  •   jedna osoba w grupie - 90 zł.
  •   dwie osoby w grupie - 50 zł. od osoby
  •   trzy osoby w grupie - 40 zł. od osoby

b) 90 minut

  •   jedna osoba w grupie - 110 zł.
  •   dwie osoby w grupie - 70 zł od osoby
  •  trzy osoby w grupie - 60 zł od osoby

 

2.Opłaty za kursy indywidualne lub w mini grupach Słuchacze wnoszą z góry za osiem zajęć według  ustalonego grafika.

3. Słuchacz może odwołać dwa z ośmiu. Informacja musi zostać złożona mailowo lub telefonicznie przynajmniej pięć godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku niepoinformowania o nieobecności Słuchacza na zajęciach opłata za dane zajęcia zostanie naliczona. Opłatę za odwołane zajęcia CJO GAKKO zwróci Słuchaczowi w całości, chyba że zostanie uzgodniony inny termin odrobienia zajęć.

4.W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora, Słuchacz otrzyma opłatę za odwołane zajęcia, chyba że zostanie uzgodniony inny termin odrobienia zajęć.

5. Słuchacz ma możliwość wykupienia jednorazowej lekcji próbnej. Opłata za zajęcia musi być uregulowana najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia.

§7

Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe zbierane przez CJO GAKKO i dotyczącej jej kursantów służą wyłącznie prowadzonej przez CJO GAKKO działalności i nie są udostępniane osobą trzecim.

§8

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nie opisanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

CJO GAKKO zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2012. 

 

 

Centrum Języków Orientalnych GAKKO
Al. Jerozolimskie 42 lokal 148
00-024 Warszawa
NIP: 5361920836

Tel.: +48 694 743 910
E-mail: zapisy@gakko.waw.pl